Main content

Alert message

พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
1 ต.ค.63
ผู้อำนวยการศูนย์การโทรคมนาคมทหาร ชี้แจงกำลังพลหน้าแถว
6 ต.ค.63
กซบร.ศทท.ฯ สำรวจและติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
14 ก.ย.63
พิธีมอบทุนการศึกษา พล.ร.อ. อมรเทพ ณ บางช้าง ประจำปี 2563
8 ก.ย.63
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการระบบเคเบิลทีวี บก.ทท. ครั้งที่ 3/63
14 ต.ค. 63 ณ ห้องประชุม ศทท.สส.ทหาร
กำลังพลศูนย์การโทรคมนาคมทหาร รวมแถวประจำวัน
ณ ลานหน้า อาคาร บก.ศทท.สส.ทหาร
พิธีอำลาชีวิตราชการทหาร
24 ก.ย.63
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์ภายใน ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
2 ต.ค.63
ฝึกอบรมการใช้งานระบบรับเรื่องการให้บริการ (Call Center)
29 ก.ย.63 ณ ห้องประชุม ศทท.สส.ทหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ cool

                     พิธี รับ-ส่งหน้าที่ ผอ.ศทท.สส.ทหาร ๑ ต.ค.๖๓  


         พล.ต. ณัฏฐ์พัฒน์  ชาตวัฒนานนท์ และ พล.ต. ทัฬห์  บุญเฉลย กระทำพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์การโทรคมนาคมทหาร ณ  ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร เมื่อ 29 ก.ย.60  

    

    

    


กลับ...