Main content

Alert message

ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร  กรมการสื่อสารทหาร

  1. ภารกิจ มีหน้าที่วางแผน  ดำเนินการ  ควบคุม การปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคมทหาร การกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยและส่วนราชการอื่นๆ ที่ได้รับมอบ มีผู้อำนวยการศูนย์การโทรคมนาคมทหารเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  ผู้บังคับบัญชา
  2. การแบ่งมอบ เป็นหน่วยขึ้นตรงกรมการสื่อสารทหาร
  3. ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ

          3.1  วางแผน  ออกแบบวิศวกรรมระบบสื่อสารโทรคมนาคมทหาร  การกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  และการฝึกอบรมงานในหน้าที่

          3.2  วางแผน  ประสานงานการปฏิบัติงานในระบบสื่อสารโทรคมนาคมทหาร

          3.3  วางแผน  ประสานงานการปฏิบัติงานกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

          3.4  ติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวกของระบบโทรคมนาคมทหาร   การกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

          3.5  ดำเนินการส่งกำลังระบบสื่อสารโทรคมนาคม  การกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

          3.6 พัฒนา  ประเมินค่าการบริหาร  ทดสอบ  ปรับปรุง  แก้ไขให้ระบบโทรคมนาคมทหาร  การกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ให้มีประสิทธิภาพ  และได้มาตรฐานสากล

  1. การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร  แบ่งส่วนราชการออกเป็น  6  กอง  ดังนี้

          4.1   กธก.ศทท.สส.ทหาร กองธุรการ  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการ  การสารบรรณ  การกำลังพล  การพิธีการ  การศึกษา  และการรักษาความปลอดภัยของศูนย์การโทรคมนาคมทหาร

          4.2   กผว.ศทท.สส.ทหาร กองแผนและวิศวกรรม  มีหน้าที่วางแผน  ออกแบบวิศวกรรม ควบคุมการติดตั้ง ทดสอบ สำรวจ พัฒนา แก้ไข ปรับปรุงระบบโทรคมนาคมทหาร การกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  การบริหารงานด้านความถี่ใช้งาน และดำเนินการจัดการฝึก การอบรม  ตลอดจนฝึกงานในหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ  ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          4.3   กทค.ศทท.สส.ทหาร กองการโทรคมนาคม  มีหน้าที่ติดตั้ง  ปฏิบัติงานในระบบโทรคมนาคมทหาร  การกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสารทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  ให้สามารถดำรงการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

          4.4   กคท.ศทท.สส.ทหาร กองควบคุมระบบโทรคมนาคม  มีหน้าที่เฝ้าตรวจ ควบคุม ทดสอบ  แจ้งเตือน  แก้ไข  ปรับปรุง พัฒนาระบบโทรคมนาคมทหารให้สามารถดำรงประสิทธิภาพตามมาตรฐานทางเทคนิค  จัดสรรช่องการสื่อสารและหมายเลขโทรศัพท์โทรคมนาคมทหาร  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผล  รายงานสถานภาพระบบโทรคมนาคมทหาร  ตลอดจนรับผิดชอบดำเนินการ  ปรับปรุง  พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลของศูนย์การโทรคมนาคมทหาร

          4.5   กซบร.ศทท.สส.ทหาร กองซ่อมบำรุง  มีหน้าที่ซ่อมบำรุงระบบโทรคมนาคมทหาร  ระบบกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  รวมทั้งสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของศูนย์การโทรคมนาคมทหาร

          4.6   กสล.ศทท.สส.ทหาร กองส่งกำลัง  มีหน้าที่ดำเนินการส่งกำลัง  สิ่งอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  ของศูนย์การโทรคมนาคมทหาร  รวมทั้งบริการการขนส่งและยุทธโยธา


การจัดหน่วย

ผู้บังคับบัญชา

กธก.ศทท.สส.ทหาร

กผว.ศทท.สส.ทหาร

กทค.ศทท.สส.ทหาร

 กคท.ศทท.สส.ทหาร

กซบร.ศทท.สส.ทหาร

กสล.ศทท.สส.ทหาร

ภารกิจ

กลับหน้าหลัก...