Main content

Alert message

กีฬาสีภายใน ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
กซบร.ศทท.ฯ ควบคุมชุดเครื่องเสียง สนับสนุนพิธีฯ เนื่องในวันกองทัพไทย
ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ 18 ม.ค.64
พิธีเปิดกีฬาภายใน ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
17 ธ.ค.63
กำลังพลศูนย์การโทรคมนาคมทหาร รวมแถวประจำวัน
ณ ลานหน้า อาคาร บก.ศทท.สส.ทหาร
กีฬาสีภายใน ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
ตลาดนัดวันพุธ
ริมบึง ศทท.สส.ทหาร
กีฬาสีภายใน ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
กซบร.ศทท.ฯ ดำเนินการวางสายใหม่ ทดแทนสายเดิม ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างอุโมงฯ
19 ม.ค.64
ตลาดนัดวันพุธ
ริมบึง ศทท.สส.ทหาร

              มื่อ 300900 ก.ค.63 ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร เปิดการฝึกอบรมการปรนนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยมี พันเอก ชญานิน  ผิรังคะเปาระ รองผู้อำนวยการศูนย์การโทรคมนาคมทหาร (2) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องอเนกประสงค์ ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 26 นาย

 

3001
 3003
  3004

 3002

3005 3006

3007

3008 3009

    

    กลับ...