Main content

Alert message

พิธีมอบทุนการศึกษา พล.ร.อ. อมรเทพ ณ บางช้าง ประจำปี 2563
8 ก.ย.63
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการระบบเคเบิลทีวี บก.ทท. ครั้งที่ 3/63
14 ต.ค. 63 ณ ห้องประชุม ศทท.สส.ทหาร
กำลังพลศูนย์การโทรคมนาคมทหาร รวมแถวประจำวัน
ณ ลานหน้า อาคาร บก.ศทท.สส.ทหาร
กซบร.ศทท.ฯ สำรวจและติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
14 ก.ย.63
พิธีอำลาชีวิตราชการทหาร
24 ก.ย.63
ฝึกอบรมการใช้งานระบบรับเรื่องการให้บริการ (Call Center)
29 ก.ย.63 ณ ห้องประชุม ศทท.สส.ทหาร
ผู้อำนวยการศูนย์การโทรคมนาคมทหาร ชี้แจงกำลังพลหน้าแถว
6 ต.ค.63
พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
1 ต.ค.63
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์ภายใน ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
2 ต.ค.63

ข่าวประชาสัมพันธ์ cool

                     พิธี รับ-ส่งหน้าที่ ผอ.ศทท.สส.ทหาร ๑ ต.ค.๖๓  

        กำลังพล ศทท.สส.ทหาร ทำการซักซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภายในอาคาร บก.ศทท.สส.ทหาร เมื่อวันที่ 3 เม.ย.62 เวลา 1400 โดยมี รอง ผอ.ศทท.สส.ทหาร (2)

เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง

        

    

กลับ...