Main content

Alert message

กีฬาสีภายใน ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
กีฬาสีภายใน ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
กซบร.ศทท.ฯ ดำเนินการวางสายใหม่ ทดแทนสายเดิม ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างอุโมงฯ
19 ม.ค.64
กำลังพลศูนย์การโทรคมนาคมทหาร รวมแถวประจำวัน
ณ ลานหน้า อาคาร บก.ศทท.สส.ทหาร
กีฬาสีภายใน ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
ตลาดนัดวันพุธ
ริมบึง ศทท.สส.ทหาร
ตลาดนัดวันพุธ
ริมบึง ศทท.สส.ทหาร
กซบร.ศทท.ฯ ควบคุมชุดเครื่องเสียง สนับสนุนพิธีฯ เนื่องในวันกองทัพไทย
ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ 18 ม.ค.64
พิธีเปิดกีฬาภายใน ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
17 ธ.ค.63