Main content

Alert message

พล.ต.ทัฬห์ บุญเฉลย ผอ.ศทท.สส.ทหาร เป็นประธานการประชุมโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของส่วนราชการ บก.ทท.
เมื่อ วันที่ 20 ธ.ค.62 ณ ห้องประชุม ศทท.สส.ทหาร
พล.ต. ทัฬห์ บุญเฉลย ผอ.ศทท.สส.ทหาร ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมการสื่อสารทหาร
เมื่อ 30 ม.ค.63 ณ บก.สส.ทหาร
ศทท.สส.ทหาร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
เมื่อ 19 ก.พ.63 ณ ห้องอาหาร ศทท.สส.ทหาร
ศทท.สส.ทหาร ดำเนินการซักซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยพื้นที่ ศทท.ฯ
25 ธ.ค.62
ผอ.ศทท.สส.ทหาร กรุณาประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
เมื่อ 27 ม.ค.63 ณ ห้องฝึกอบรม ศทท.สส.ทหาร
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
23 ตุลาคม 2562
ผอ.ศทท.สส.ทหาร เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง
28 ก.พ.63