Main content

Alert message

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
23 ตุลาคม 2562
พล.ต.ทัฬห์ บุญเฉลย ผอ.ศทท.สส.ทหาร กรุณาประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
เมื่อ วันที่ 3 ต.ค.62 ณ ห้อง ผอ.ศทท.สส.ทหาร
กำลังพล ศทท.สส.ทหาร
สวดมนต์ไหว้พระ รวมแถวประจำวัน
ผอ.ศทท.ฯ กรุณามอบของที่ระลึกให้แก่กำลังพล ศทท.สส.ทหาร ที่เกษียณอายุราชการ
พล.ต. ทัฬห์ บุญเฉลย ผอ.ศทท.สส.ทหาร พร้อมด้วย หน.นขต.ศทท.สส.ทหาร กรุณามอบของที่ระลึกให้แก่กำลังพล ศทท.สส.ทหาร ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2562 จำนวน 9 นาย 19 ก.ย.62
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
เมื่อวันที่ 22 พ.ค.62 ณ ศทท.สส.ทหาร
การซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 3 เม.ย.62
กำลังพล ศทท.สส.ทหาร ทำการซักซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภายในอาคาร บก.ศทท.สส.ทหาร
กำลังพล ศทท. ทำกิจกรรมนันทนาการ ทุกบ่ายวันพุธ